Regler for firmaudstillere

1. Udstillingens omfang og karakter

På Børn & Dyr på Bregentved, der afholdes i dagene 30/6 og 1/7 2018, arrangeres en udstilling omfattende traktorer, maskiner og redskaber for landbruget samt byggematerialer, inventar og artikler inden for hobby, fritid og camping. Kun salg af nye varer. For tivolilignende aktiviteter gælder særlig aftale.

Af traktorer, maskiner og redskaber kan kun udstilles fabriksnyt materiel, som er forsynet med originale, tilgængelige fabriksnumre, og som enten er fremstillet i Danmark eller indført af de pågældende udenlandske fabrikkers generalrepræsentanter. Dette gælder også for traktorer og lign. på hvilke primært fremvises maskiner, redskaber og tilbehør.

Som udstillere kan kun den pågældende fabrikant, generalrepræsentant, eller disses forhandlere deltage. Det er tilladt udstillere, der forhandler samme fabrikat at være sammen om en stand. Børn & Dyr på Bregentved er berettiget til at afvise udstillere, vi ikke ønsker skal deltage, samt genstande der efter ledelsens skøn ikke egner sig for udstillingen, eller hvortil der ikke kan skaffes plads.

2. Bestilling og fordeling af stande

Bestilling af stande skal foretages skriftligt på en særlig blanket, som du udfylder på www.bornogdyr.dk eller printer ud fra hjemmesiden og sender til Rene Petersen Fæbyvej 29, 4760 Vordingborg

Tilmelding skal ske senest den 1. juni 2018. Den ønskede standstørrelse og udstillingsgenstandens fabrikat og art samt evt. ønske om elforsyning skal anføres.

Bestemt placerede stande kan ikke bestilles, og udstillerne er forpligtigede til at modtage de af Børn & Dyr på Bregentveds udstillingsudvalg tildelte pladser. Enhver art af fremleje, udlån eller ombytning af stande er kun tilladt efter nærmere aftale med udstillingsudvalget.

3. Standleje og tildeling af adgangskort.

Standens str.
Standleje
Armbånd

12 m2
700,00 DKK
2 Voksen

25 m2
1250,00 DKK
3 Voksen 

50 m2
2200,00 DKK
6 Voksen + 2 børn

100 m2
2800,00 DKK
6 Voksen + 2 børn

150 m2
3300,00 DKK
6 Voksen + 2 børn

300 m2
4400,00 DKK
6 Voksen + 2 børn

400 m2
5200,00 DKK
6 Voksen + 2 børn

 

Miljøafgift derudover på alle stande: 50,00 kr. – refunderes ikke.

Såfremt standen efterlades uopryddet/med affald, fremsender vi efterfølgende ekstra faktura til pågældende udstiller på 300 kr.

Nogle hjørnestande er tillagt 40% i pris grundet ekstra facademeter og placering på pladsen (se kort og tilmelding)!

De udleverede armbånd må kun benyttes af udstilleren og dennes personale. Der kan købes ekstra armbånd til standplads hjælpere i informationen på dyrskuepladsen.

Armbåndene SKAL bæres om håndleddet. Har man forskellige personer stående på standen de to dage, kan et ubrugt armbånd konverteres til to gæstekort (stemplet af dyrskuet) i bureauet.

Børn & Dyr på Bregentved ER FRITAGET FOR MOMS

4. Gæstekort

Gæstekort kan du bestille sammen med standpladsen. Gæstekort kan af udstilleren uddeles til personer, som de ønsker at invitere til standen/dyrskuet. Kun gæstekort med udstillerens stempel er gyldige. Afregnes ved dyrskuets afslutning.

1 – 20 stk. gæstekort kr. 60 pr. stk. 21 gæstekort og flere kr. 55 pr. stk. Børnegæstekort kr. 20 pr. stk. uanset antal.

5. Betaling af standleje og elektricitet

Opkrævning af standleje med information om standnummer og antal m2 samt plan over udstillingsareal vil blive fremsendt primo juni 2018.

Sidste rettidige betaling er 15. juni 2018. Aftalen er først gældende når indbetalingen er modtaget, idet dyrskuet efter betalingsfristen forbeholder sig ret til at sælge standen til anden side. Armbånd, indkørselstilladelse, firmaparkering, gæsterkort m.m. fremsendes først når betaling er modtaget.

6. Optagelse i kataloget

Der vil i dyrskuets program blive vist en fortegnelse over udstillerne med firmanavn og standnummer. Optagelsen i programmet vil kun finde sted, hvis tilmelding er modtaget rettidigt.

7. Tilkørsel, opstilling og nedtagning af udstilling

Tilkørsel og opbygning af standene kan påbegyndes mandag før dyrskuet, og skal være afsluttet fredag før dyrskuet kl. 21.00.

Al kørsel på pladsen skal foregå ad de afsatte veje med størst mulig hensyntagen til terrænets bæreevne.

I tilfælde af dårligt vejr, forbeholder dyrskuets ledelse sig ret til at afvise udstillings- materiel, hvis det skønnes at ødelægge pladsen.

Der er nedgravede elkabler på pladsen. Udstillere der benytter pælebor ved nedsætning af flagstænger eller på anden måde graver dybe huller, skal først indhente tilladelse hos den tilsynsførende konsulent i bureauet.

Afgravede græstørv skal transporteres til udstillingens affaldsplads og må ikke anvendes til fyldning eller dækning af flagstangshuller o. l. Sådanne skal ved udstillingens nedtagning efterfyldes og stampes med sand, der er til rådighed. Udstillerne er pligtige til at aflevere arealet rengjort og reetableret.

På pladsen forefindes elektricitet. 230 volt er indregnet i prisen. Pris for tilslutning af 400 volt er kr. 500,- pr. stand.

Udstillerne bør selv medbringe mindst 50 meter gummikabel.

Nedtagning af udstillinger eller fjernelse af udstillingsgenstande må ikke ske før sidste dag, søndag, efter kl. 18.00

Alle udstillingesgenstande skal være fjernet fra pladsen senest onsdag efter dyrskuet kl. 16.00. Efter denne dag vil dyrskuet uden yderligere varsel eller ansvar, fjerne de efterladte genstande og regningen herfor sendes til pågældende udstiller.

8. Indkørselstilladelse.

Der udstedes en indkørselstilladelse pr. stand.

Ind- og udkørsel til standene med person- og servicevogne tilhørende udstillere kan i dagene kun finde sted før kl. 9.00 og efter 18.00 og kun med vogne med indkørsels-tilladelse påklæbet forruden. Vogne med indkørselstilladelse må i åbningstiden ikke benyttes til intern kørsel på pladsen.

Parkering på pladsen uden for egne stand og på veje og rabatter er ikke tilladt.

Indkørselstilladelsen er ikke gyldig som personlig adgang.

9. Bestemmelser under udstillingen.

Det henstilles til udstillere at alle stande holdes bemandet i dyrskuets åbningstid, som er kl. 9.00 til kl. 18.00. Annoncering uden for egen stand må ikke finde sted.

Pladsens areal er indhegnet. Dyrskuet har tilsyn og nattevagt på pladsen fra torsdag kl. 21.00 til mandag kl. 7.00. Derefter påtager dyrskuets sig intet ansvar dyrskuet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på personer eller ting, herunder tab ved hærværk, tyveri eller brand. Har udstilleren egne nattevagter og eller overnatter på standen, skal dette anmeldes til den tilsynsførende konsulent i bureauet.

Det er forbudt udstillere at sælge levnedsmidler og kioskvarer (is, snacks og lign.) Uddeling af gratis smagsprøver, aftales med Rene Petersen.

10. Almindelige bestemmelser.

Enhver udstiller er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, han, hans personale, eller de ham tilhørende eller af hans personale anvendte effekter, der befinder sig på udstillingsarealet, forvolder.

FORSIKRING af enhver art påhviler udstilleren.

Indskrænkning i udstillingens omfang eller varighed som følge af forbud fra myndighederne eller andre forhold af uforudselig og tvingende art, medfører ingen ret til reduktion af standleje eller krav på erstatning.

Alle stridigheder vedrørende udstillingen afgøres inappellabelt af dyrskuets ledelse med udelukkelse af rettergang.

Dyrskuets ledelse forbeholder sig ret til at ændre og supplere ovennævnte regler.

På vegne af Børn & Dyr på Bregentved

Rene Petersen, formand firmaudstillingen

Henvendelse angående Firmaudstillingen bedes rettet til:

Rene Petersen 40135371 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Eller

Dorte Kimer på 4H-kontoret, tlf. 8740 5758 fra kl. 8.00 – 15.00 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ved spørgsmål angående firmaudstillingen bedes henvendelser rettes til:

Rene Petersen, Formand for firmaudstillingen.

Telefon: 40135371

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller

Dorte Kimer på 4H-kontoret, Tlf. 87405758 fra kl. 8.00 – 15.00 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmelding

Kontakt os

Find din kontaktperson her eller kontakt os på                          

  • Telefon:  87 40 87 58